Правила и условия

Общите условия на NOVADIS group s.r.o. със седалище Plovarni 478/1, Pilsen 30100 Чешка република, идентификационен номер: 10684191, вписано в Търговския регистър, воден от Окръжния съд в Пилзен, секция C, Insert 40490, за продажба на стоки чрез онлайн магазина, намиращ се на адрес http://www.northedgeeurope.com.

 1. Встъпителни разпоредби

  1.1 Настоящите Общи условия за търговия (наричани по-нататък "Общи условия") на фирма NOVADIS group s.r.o. със седалище Plovární 478/1, Plzeň 30100, идентификационен номер:10684191, регистрирана в Търговския регистър, воден в Окръжния съд в Плзен, раздел C, Insert40490 (наричана по-нататък "Продавач"), се уреждат в съответствие с разпоредбите на член 1751, параграф 1 от Закон №. 89/2012 Coll, Граждански кодекс (наричан по-долу "Граждански кодекс"), взаимните права и задължения на страните, възникващи във връзка или въз основа на договор за покупка (наричан по-долу "Договор за покупка"), сключен между Продавача и друго физическо лице (наричано по-долу "Купувач") чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на уебсайта, разположен на адрес http://www.northedgeeurope.com (наричан по-долу "Уебсайт"), чрез интерфейса на Уебсайта (наричан по-долу "Уеб интерфейс на магазина").

  1.2 Общите условия не се прилагат, ако лицето, което възнамерява да закупи стоки от Продавача, е юридическо лице или лице, което действа при поръчване на стоки в рамките на своята стопанска дейност или в рамките на независимото упражняване на своята професия.

  1.3 Разпоредби, отклоняващи се от общите условия, могат да бъдат договорени в договора за продажба. Отклоняващите се разпоредби в договора за покупко-продажба имат предимство пред разпоредбите на общите условия.

  1.4 Разпоредбите на общите условия са неразделна част от договора за покупко-продажба. Договорът за покупко-продажба може да бъде сключен на английски език. Договорът за покупко-продажба и Общите условия са съставени на английски език.

  1.5 Продавачът може да променя или допълва текстовете на Общите условия. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на периода на действие на предходната версия на Общите условия.

 2. Потребителски акаунт

  2.1 Въз основа на регистрацията на Купувача, направена на Уебсайта, Купувачът има достъп до своя потребителски интерфейс. От своя потребителски интерфейс Купувачът може да поръчва стоки (наричан по-долу "потребителски профил"). Ако уеб интерфейсът на Магазина позволява това, Купувачът може да поръчва стоки и без регистрация директно от уеб интерфейса на Магазина.

  2.2 При регистрацията си на уебсайта и при поръчването на стоки Купувачът е длъжен да предостави цялата информация коректно и вярно. Купувачът е длъжен да актуализира информацията, предоставена в потребителския профил, при всяка нейна промяна. Информацията, предоставена от Купувача в потребителския профил и при поръчване на стоки, се счита за вярна от Продавача.

  2.3 Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да запази поверителността на информацията, необходима за достъп до потребителския му акаунт.

  2.4 Купувачът няма право да разрешава на трети лица да използват потребителския акаунт.

  2.5 Продавачът може да отмени или да спре потребителския акаунт, по-специално ако Купувачът наруши задълженията си по Договора за покупка (включително Общите условия) или ако Купувачът изисква признаци на поведение, противоречащо на приложимите закони на Чешката република или на добрите нрави.

  2.6 Купувачът потвърждава, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, по-специално във връзка с необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети страни.

 3. Сключване на договора за покупка

  3.1 Цялото представяне на стоките, поместени в уеб интерфейса на магазина, е с информативен характер и продавачът не е длъжен да сключи договор за покупко-продажба по отношение на тези стоки. Член 1732, параграф 2 от Гражданския кодекс не се прилага.

  3.2 Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки и разходите за връщане на стоките, ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски път. Цените на стоките са с включен данък върху добавената стойност и всички свързани с тях такси. Цените на стоките остават валидни, докато се показват в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключи договор за покупко-продажба при индивидуално договорени условия.

  3.3 Уеб интерфейсът на магазина съдържа и информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, посочена в уеб интерфейса на магазина, се прилага само в случаите, когато стоките се доставят на територията на Чешката и Словашката република.

  3.4 За да поръча стоки, Купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа по-специално информация за:
  3.4.1. поръчаните стоки (поръчаните стоки се "вмъкват" от Купувача в електронната количка на уеб интерфейса на магазина),
  3.4.2. начина на плащане на покупната цена на стоките, данни за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и
  3.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоките (наричани по-долу общо "Поръчката").
  3.5 Преди изпращането на Поръчката на Продавача, Купувачът има право да проверява и променя данните, въведени от Купувача в Поръчката, включително по отношение на възможността на Купувача да открива и коригира грешки, произтичащи от въведените в Поръчката данни. Купувачът изпраща поръчката на Продавача, като натиска бутона "Изпрати поръчката". Данните, предоставени в поръчката, се считат за верни от Продавача. Продавачът потвърждава получаването на поръчката на Купувача незабавно след получаването ѝ по електронна поща на адреса на електронна поща на Купувача, посочен в потребителския акаунт или в поръчката (наричан по-долу "адрес на електронна поща на Купувача").

  3.6 В зависимост от естеството на поръчката (количество на стоките, размер на покупната цена, прогнозни разходи за доставка) Продавачът винаги има право да поиска от Купувача допълнително потвърждение на поръчката (напр. писмено или по телефона).

  3.7 Договорните отношения между Продавача и Купувача се установяват с предаването на приемането на поръчката (акцепта), което се изпраща от Продавача на Купувача по електронна поща на адреса на електронната поща на Купувача.

  3.8 Купувачът се съгласява с използването на средства за комуникация от разстояние при сключването на договора за покупко-продажба. Разходите, направени от Купувача при използването на дистанционни средства за комуникация във връзка със сключването на договора за покупко-продажба (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се поемат от самия Купувач и не се различават от основната тарифа.

 4. Цена на стоките и условия на плащане

  4.1 Купувачът може да заплати цената на Стоките и всички разходи, свързани с доставката на Стоките по Договора за покупка на Продавача по следните начини:

  с наложен платеж на мястото, посочено от Купувача в поръчката
  безкасово с превод по кредитна карта по сметка на Продавача
  4.2 Заедно с цената на стоките Купувачът е длъжен да заплати на Продавача и разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, в договорения размер. Освен ако изрично не е посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоките.

  4.3 Продавачът не изисква от Купувача депозит или друго подобно плащане. Това не засяга разпоредбите на член 4.6 от Общите условия относно задължението за авансово плащане на покупната цена на стоките.

  4.4 В случай на плащане в брой или в случай на плащане при доставка, покупната цена е платима при получаване на стоките. В случай на безналично плащане покупната цена е дължима в срок от 24 часа от сключването на договора за покупко-продажба.

  4.5 В случай на безналично плащане купувачът е длъжен да плати покупната цена на стоките заедно с променливия символ на плащането (т.е. номера на поръчката). В случай на безналично плащане задължението на купувача за плащане на покупната цена е изпълнено в момента на постъпване на съответната сума по сметката на продавача.

  4.6 Продавачът има право, по-специално в случай че няма допълнително потвърждение на поръчката от страна на Купувача (член 3.6), да изиска плащане на цялата покупна цена преди изпращането на стоките на Купувача. Член 2119, параграф 1 от Гражданския кодекс не се прилага.

  4.7 Всички отстъпки от цената на стоките, предоставени от Продавача на Купувача, не могат да се комбинират.

  4.8 Ако това е обичайно в хода на търговската дейност или ако е предвидено в общозадължителни правни разпоредби, Продавачът издава данъчен документ - фактура на Купувача по отношение на плащанията, извършени по Договора за покупко-продажба. Продавачът не е платец на данък върху добавената стойност.

  4.9. Номер на банковата сметка на дружеството IBAN CZ2555000000003675668002 + SWIFT RZBCCZPP

 5. Отказ от договора за покупка

  5.1. Купувачът потвърждава, че съгласно разпоредбите на член 1837 от Гражданския кодекс, договор за продажба за доставка на стоки, които са били променени според желанията на Купувача или за негова сметка, договор за продажба за доставка на бързо развалящи се стоки, както и стоки, от договор за доставка на стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката, от договор за доставка на стоки в запечатани опаковки, които потребителят е извадил от опаковката и които не могат да бъдат върнати по хигиенни причини, както и от договор за доставка на звукозапис, визуален запис или компютърна програма, ако потребителят е повредил оригиналната опаковка.

  5.2 Освен в случаите, посочени в член 5.1, или в други случаи, в които не може да се откаже от договора за покупко-продажба, купувачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на стоките в съответствие с разпоредбите на член 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, при условие че ако предмет на договора за покупко-продажба са няколко вида стоки или доставката на няколко части, този срок започва да тече от датата на получаване на последната доставка на стоки. За указания как да процедира при отказ от договора за покупко-продажба потребителят може да се обърне към следния линк:https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

  5.3... В случай на отказ от договора за покупко-продажба съгласно член 5.2 от Общите условия, договорът за покупко-продажба се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача в срок от четиринадесет (14) дни от отказа от договора. Ако Купувачът се откаже от Договора за покупко-продажба, той поема разходите, свързани с връщането на стоките на Продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати по нормален пощенски път поради тяхното естество.

  5.4 В случай на отказ от Договора съгласно член 5.2 от Общите условия, Продавачът връща получените от Купувача средства в срок от 14 (четиринадесет) дни от отказа на Купувача от Договора по същия начин, по който ги е получил от Купувача. Продавачът също така има право да върне предоставеното от Купувача изпълнение още при връщането на стоките от Купувача или по друг начин, при условие че Купувачът е съгласен и не са направени допълнителни разходи от страна на Купувача. Ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да му върне стоките.


  5.5 Потребителят носи отговорност пред продавача само за всяко намаляване на стойността на стоките в резултат на боравене със стоките по начин, различен от този, който е необходим с оглед на тяхното естество и характеристики. Ако потребителят желае да упражни правото си на отказ от договора в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок и ако стоката е била обезценена по горепосочения начин в рамките на този срок, продавачът има право да претендира за обезщетение за вредите, нанесени на стоката, като едностранно удържи разумна сума от цената срещу претенцията на купувача за пълно възстановяване на покупната цена.

  5.6 В случаите, в които Купувачът има право да се откаже от Договора за покупко-продажба в съответствие с разпоредбите на чл. 1829, ал. 1 от Гражданския кодекс, Продавачът също има право да се откаже от Договора за покупко-продажба по всяко време, докато Купувачът не е приел стоката. В този случай Продавачът възстановява покупната цена на Купувача без неоправдано забавяне, без никакво отлагане, в брой по сметка, посочена от Купувача.

  5.7 Ако заедно със стоките на Купувача е предоставен подарък, договорът за подарък между Продавача и Купувача се сключва с условието, че ако Купувачът се откаже от договора за покупка, договорът за подарък по отношение на този подарък ще престане да действа и Купувачът ще бъде задължен да върне подаръка на Продавача заедно със стоките.

  5.8 Освен това Купувачът потвърждава, че неполучаването на поръчаните стоки (пратката) няма да се счита за отказ от договора за покупка. Договорът за покупко-продажба трябва да бъде изрично анулиран.

 6. Транспорт и доставка на стоки

  6.1 В случай че начинът на транспортиране е договорен по изрично искане на Купувача, Купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този начин на транспортиране.

  6.2 Ако по силата на договора за продажба продавачът е длъжен да достави стоките на мястото, посочено от купувача в поръчката, купувачът е длъжен да приеме стоките при доставката.

  6.3 В случай че по причини, зависещи от Купувача, е необходимо стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът заплаща разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходите, свързани с различен начин на доставка.

  6.4 При получаване на стоките от превозвача Купувачът трябва да провери целостта на опаковката на стоките и в случай на дефекти да уведоми незабавно превозвача. В случай че се установи, че опаковката е повредена, което показва неразрешено проникване в пратката, Купувачът може да не приеме пратката от превозвача.

  6.5 Приемането на стоките от купувача по принцип е възможно само след пълно плащане, освен ако не е уговорено друго.

  6.6 Допълнителните права и задължения на страните при превоза на стоките могат да бъдат уредени в специалните условия за доставка на Продавача, ако са издадени от него. За повече информация вижте параграф "Доставка и плащания".

 7. Права от дефектно изпълнение

  7.1 Правата и задълженията на страните по договора по отношение на правата от лошо изпълнение се уреждат от съответните общозадължителни правни разпоредби (по-специално разпоредбите на чл. 1914-1925, чл. 2099-2117 и чл. 2161-2174 от Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 г. за защита на потребителите, с измененията).
  7.2 Продавачът носи отговорност пред Купувача, че стоките са без недостатъци при получаването им. По-специално Продавачът отговаря пред Купувача, че в момента на приемане на стоките от Купувача:
  7.2.1. стоките имат характеристиките, договорени между страните, а при липса на споразумение - характеристиките, описани от продавача или производителя или очаквани от купувача с оглед на естеството на стоките и въз основа на извършената от тях реклама,
  7.2.2. стоките са подходящи за целта, за която продавачът заявява, че ще бъдат използвани или за която обикновено се използват стоки от този вид,
  7.7.2.3. стоките са в подходящо количество, мярка или тегло; и
  7.2.4. стоките отговарят на изискванията на законодателството,
  7.2.5. стоките съответстват по качество или изработка на договорената мостра или образец, ако качеството или изработката са били определени чрез позоваване на договорената мостра или образец.
  7.3 Разпоредбите, посочени в член 7.2 от Общите условия, не се прилагат за стоки, продадени на по-ниска цена, за дефект, за който е уговорена по-ниската цена, за износване на стоките, причинено от нормалната им употреба, за дефект в случай на употребявани стоки, съответстващ на степента на употреба или износване, която стоките са имали при приемането им от купувача, или ако това произтича от естеството на стоките.

  7.4 Купувачът следва да предяви правата, произтичащи от дефектно изпълнение, на адреса на управление на Продавача, където е възможно приемането на рекламацията по отношение на асортимента на продадените стоки, или на адреса на управление или на мястото на стопанска дейност.

  7.5 Ако дефектът се прояви в рамките на шест месеца от получаването, стоките се считат за дефектни от момента на получаването им. Купувачът има право да предяви правото си на дефект, който се проявява в потребителска стока в рамките на двадесет и четири месеца от получаването.

  7.6 Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат уредени в процедурата за рекламации на продавача. Потребителят може да намери процедурата за подаване на жалби и информация за това как да процедира при подаване на жалба на следния линк: https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

 8. Други права и задължения на страните

  8.1 Купувачът придобива правото на собственост върху Стоките след заплащане на пълната покупна цена на Стоките.

  8.2 Продавачът не е обвързан от никакви кодекси за поведение по отношение на Купувача по смисъла на член 1826, параграф 1, буква д) от Гражданския кодекс.

  8.3 Продавачът разглежда жалбите на потребителите чрез електронния адрес info@northedgeeurope.com . Продавачът изпраща информация за разглеждането на жалбата на Купувача на електронния адрес на Купувача.

  8.4 Компетентен за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупко-продажба, е Чешкият търговски инспекторат - Инспекторат на област Пилзен и Карлови Вари, със седалище Houškova 661, 326 00 Plzeň - Slovany, интернет адрес: http://www.coi.cz. Платформата за онлайн решаване на спорове, намираща се на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да бъде използвана за решаване на спорове между Продавача и Купувача по договора за покупко-продажба.

  8.5 Европейският потребителски център в Чешката република, намиращ се на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz, е точката за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент относно онлайн решаване на потребителски спорове).

  8.6 Продавачът има право да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Търговският контрол се осъществява в рамките на неговата компетентност от компетентния търговски орган. Надзорът върху защитата на личните данни се упражнява от Службата за защита на личните данни. Службата за търговска инспекция на Чешката република упражнява надзор, наред с другото, върху спазването на Закон № 634/1992 Сб. за защита на потребителите, както е изменен.

 9. Защита на личните данни
  9.1 Прилагат се следните условия за защита на личните данни на Купувача:
  https://www.northedgeeurope.com/privacy-policy/

 10. Изпращане на търговски съобщения и съхраняване на "бисквитки

  10.1 Купувачът се съгласява с изпращането на информация, свързана със стоките, услугите или дейността на Продавача, на електронния адрес на Купувача и освен това се съгласява с изпращането на търговски съобщения от Продавача на електронния адрес на Купувача.

  10.2 Купувачът се съгласява със съхраняването на "бисквитки" на неговия/нейния компютър. В случай че покупката може да бъде извършена на уебсайта и задълженията на Продавача по договора за покупко-продажба могат да бъдат изпълнени, без да се съхраняват "бисквитки" на компютъра на Купувача, Купувачът може да оттегли съгласието по предходното изречение по всяко време.

 11. Доставка

  11.1 Доставката може да бъде извършена на електронния адрес на Купувача, посочен в потребителския му профил или посочен от Купувача в Поръчката.

 12. Електронен регистър на продажбите

  12.1 Съгласно Закона за регистриране на продажбите продавачът е длъжен да издаде на купувача касова бележка. В същото време той е длъжен да регистрира получените продажби при данъчния администратор онлайн; в случай на техническа повреда - най-късно до 48 часа.

 13. Заключителни разпоредби

  13.1 Ако отношенията, установени с договора за покупко-продажба, съдържат международен (чуждестранен) елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от чешкото право. Това не засяга правата на потребителя съгласно общозадължителното законодателство.

  13.2 Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е или стане невалидна или неефективна, невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чийто смисъл е възможно най-близък до този на невалидната разпоредба. Недействителността или неефективността на една разпоредба не засяга действителността на останалите разпоредби.

  13.3 Договорът за покупко-продажба, включително Общите условия, се архивира от Продавача в електронна форма и не е достъпен.


  В Пилзен на 1.3. 2021 г.