Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις της NOVADIS group s.r.o. με έδρα στη διεύθυνση Plovarni 478/1, Pilsen 30100 Τσεχική Δημοκρατία, αριθμός μητρώου: 10684191, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Pilsen, Τμήμα Γ, ένθετο 40490 για την πώληση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.northedgeeurope.com.

 1. Εισαγωγικές διατάξεις

  1.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών (εφεξής "όροι και προϋποθέσεις") της εταιρείας NOVADIS group s.r.o. με έδρα στη διεύθυνση Plovární 478/1, Plzeň 30100, αριθμό μητρώου:10684191, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο του Πλζεν, τμήμα C, ένθετο40490 (εφεξής "πωλητής"), ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1751 παράγραφος 1 του νόμου αριθ. 89/2012 Coll, Αστικός Κώδικας (εφεξής "Αστικός Κώδικας"), τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν σε σχέση ή βάσει σύμβασης αγοράς (εφεξής "Σύμβαση Αγοράς") που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και άλλου φυσικού προσώπου (εφεξής "Αγοραστής") μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί από τον Πωλητή στον ιστότοπο που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.northedgeeurope.com (εφεξής "ο ιστότοπος"), μέσω της διεπαφής του ιστότοπου (εφεξής "διεπαφή διαδικτυακού καταστήματος").

  1.2. Οι όροι και προϋποθέσεις δεν ισχύουν εάν το πρόσωπο που προτίθεται να αγοράσει αγαθά από τον Πωλητή είναι νομικό πρόσωπο ή πρόσωπο που ενεργεί κατά την παραγγελία αγαθών στο πλαίσιο της επιχείρησής του ή στο πλαίσιο της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του.

  1.3. Διατάξεις που αποκλίνουν από τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορούν να συμφωνηθούν στη σύμβαση πώλησης. Οι αποκλίνουσες διατάξεις της σύμβασης αγοράς υπερισχύουν των διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων.

  1.4. Οι διατάξεις των όρων και προϋποθέσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς μπορεί να συναφθεί στην αγγλική γλώσσα. Η σύμβαση αγοράς και οι όροι και προϋποθέσεις συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.

  1.5 Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρώσει τη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων.

 2. Λογαριασμός χρήστη

  2.1. Με βάση την εγγραφή του Αγοραστή που πραγματοποιείται στον ιστότοπο, ο Αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του. Από τη διεπαφή χρήστη του, ο Αγοραστής μπορεί να παραγγείλει αγαθά (εφεξής "λογαριασμός χρήστη"). Εάν η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος το επιτρέπει, ο Αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει αγαθά χωρίς εγγραφή απευθείας από τη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος.

  2.2. Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο και κατά την παραγγελία αγαθών, ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες σωστά και αληθινά. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στον λογαριασμό χρήστη κάθε φορά που αυτές αλλάζουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Αγοραστή στον λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία αγαθών θεωρούνται από τον Πωλητή ως σωστές.

  2.3. Η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη διασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να τηρεί το απόρρητο των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη του.

  2.4 Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό χρήστη.

  2.5 Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει ή να αναστείλει τον λογαριασμό χρήστη, ιδίως εάν ο Αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων) ή εάν ο Αγοραστής απαιτεί ενδείξεις συμπεριφοράς αντίθετης προς την ισχύουσα νομοθεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας ή τα χρηστά ήθη.

  2.6 Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του πωλητή ή την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού τρίτων.

 3. Σύναψη της σύμβασης αγοράς

  3.1. Κάθε παρουσίαση των αγαθών που τοποθετούνται στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς σχετικά με τα εν λόγω αγαθά. Το άρθρο 1732 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται.

  3.2 Η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των επιμέρους αγαθών και του κόστους επιστροφής των αγαθών, εάν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με τα συνήθη ταχυδρομικά μέσα λόγω της φύσης τους. Οι τιμές των αγαθών περιλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας και όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. Οι τιμές των αγαθών παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα εμφανίζονται στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος. Η παρούσα διάταξη δεν περιορίζει τη δυνατότητα του πωλητή να συνάψει σύμβαση αγοράς με ατομικά συμφωνημένους όρους.

  3.3 Η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των αγαθών που παρατίθενται στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που τα αγαθά παραδίδονται εντός της επικράτειας της Τσεχικής και της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

  3.4 Για να παραγγείλει αγαθά, ο αγοραστής συμπληρώνει τη φόρμα παραγγελίας στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος. Η φόρμα παραγγελίας περιέχει ιδίως πληροφορίες σχετικά με:
  3.4.1. τα παραγγελθέντα αγαθά (τα παραγγελθέντα αγαθά "εισάγονται" από τον αγοραστή στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών της διαδικτυακής διεπαφής του καταστήματος),
  3.4.2. τον τρόπο πληρωμής της τιμής αγοράς των αγαθών, λεπτομέρειες σχετικά με τον απαιτούμενο τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών και
  3.4.3. πληροφορίες σχετικά με το κόστος που συνδέεται με την παράδοση των αγαθών (εφεξής συλλογικά αναφερόμενα ως "παραγγελία").
  3.5. Πριν από την αποστολή της Παραγγελίας στον Πωλητή, ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να τροποποιεί τα δεδομένα που έχει εισάγει ο Αγοραστής στην Παραγγελία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δυνατότητα του Αγοραστή να εντοπίζει και να διορθώνει τα σφάλματα που προκύπτουν από τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στην Παραγγελία. Ο Αγοραστής αποστέλλει την παραγγελία στον Πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποστολή παραγγελίας". Τα δεδομένα που παρέχονται στην παραγγελία θεωρούνται σωστά από τον Πωλητή. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας στον Αγοραστή αμέσως μετά την παραλαβή της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή που έχει καθοριστεί στο λογαριασμό χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής "διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή").

  3.6. Ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα αγαθών, ποσό της τιμής αγοράς, εκτιμώμενα έξοδα αποστολής), ο Πωλητής έχει πάντα το δικαίωμα να ζητήσει από τον Αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (π.χ. εγγράφως ή τηλεφωνικά).

  3.7. Η συμβατική σχέση μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή δημιουργείται με την παράδοση της αποδοχής της παραγγελίας (αποδοχή), η οποία αποστέλλεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή.

  3.8 Ο Αγοραστής συμφωνεί με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Το κόστος που προκύπτει για τον Αγοραστή από τη χρήση απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνει τον ίδιο και δεν θα διαφέρει από τη βασική τιμή.
  .

 4. Τιμή των αγαθών και όροι πληρωμής

  4.1 Ο Αγοραστής μπορεί να καταβάλει το τίμημα των αγαθών και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών βάσει της Σύμβασης Αγοράς στον Πωλητή με τους ακόλουθους τρόπους:

  αντικαταβολή στον τόπο παράδοσης που υποδεικνύει ο Αγοραστής στην παραγγελία
  χωρίς μετρητά με μεταφορά με πιστωτική κάρτα στον λογαριασμό του Πωλητή
  4.2 Μαζί με το τίμημα αγοράς, ο Αγοραστής υποχρεούται επίσης να καταβάλει στον Πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των αγαθών στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών.

  4.3. Ο Πωλητής δεν απαιτεί προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή από τον Αγοραστή. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4.6 των Όρων και Προϋποθέσεων σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής της τιμής αγοράς των αγαθών.

  4.4 Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά ή σε περίπτωση πληρωμής κατά την παράδοση, η τιμή αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, το τίμημα αγοράς είναι πληρωτέο εντός 24 ωρών από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

  4.5. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει την τιμή αγοράς των αγαθών μαζί με το μεταβλητό σύμβολο της πληρωμής (π.χ. αριθμός παραγγελίας). Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του αγοραστή να καταβάλει το τίμημα αγοράς εκπληρώνεται τη στιγμή της πίστωσης του σχετικού ποσού στον λογαριασμό του πωλητή.

  4.6. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα, ιδίως σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Αγοραστή (άρθρο 3.6), να απαιτήσει την καταβολή ολόκληρου του τιμήματος αγοράς πριν από την αποστολή των αγαθών στον Αγοραστή. Το άρθρο 2119 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται.

  4.7 Τυχόν εκπτώσεις επί της τιμής των αγαθών που χορηγεί ο πωλητής στον αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν.

  4.8 Εάν συνηθίζεται στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εάν προβλέπεται από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, ο Πωλητής εκδίδει φορολογικό παραστατικό - τιμολόγιο στον Αγοραστή για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης Αγοράς. Ο Πωλητής δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας.

  4.9. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας IBAN CZ25550000000000003675668002 + SWIFT RZBCCZPP

 5. Ακύρωση της σύμβασης αγοράς

  5.1. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1837 του Αστικού Κώδικα, μια σύμβαση πώλησης για την προμήθεια αγαθών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του αγοραστή ή για το πρόσωπο του αγοραστή, μια σύμβαση πώλησης για την προμήθεια ευπαθών αγαθών, καθώς και αγαθών, από μια σύμβαση για την προμήθεια αγαθών που έχουν αναμιχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοση, από σύμβαση προμήθειας αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία, τα οποία ο καταναλωτής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής, και από σύμβαση προμήθειας ηχητικής ή οπτικής εγγραφής ή προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, εάν ο καταναλωτής έχει καταστρέψει την αρχική συσκευασία.

  5.2. Εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5.1 ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στην οποία δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι, εάν το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι περισσότερα είδη αγαθών ή η παράδοση περισσότερων τμημάτων, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης αγαθών. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προβεί σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς, ο καταναλωτής μπορεί να ανατρέξει στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

  5.3... Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Όρων και Προϋποθέσεων, η σύμβαση αγοράς ακυρώνεται εξαρχής. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον Πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών στον πωλητή, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με τα συνήθη ταχυδρομικά μέσα λόγω της φύσης τους.

  5.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Όρων και Προϋποθέσεων, ο Πωλητής επιστρέφει τα χρήματα που έλαβε από τον Αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπαναχώρηση του Αγοραστή από τη σύμβαση με τον ίδιο τρόπο που τα έλαβε ο Πωλητής από τον Αγοραστή. Ο Πωλητής δικαιούται επίσης να επιστρέψει την απόδοση που παρείχε ο Αγοραστής ήδη με την επιστροφή των αγαθών από τον Αγοραστή ή με άλλο τρόπο, εφόσον συμφωνεί ο Αγοραστής και δεν προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες για τον Αγοραστή. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε στον αγοραστή πριν ο αγοραστής του επιστρέψει τα αγαθά.


  5.5. Ο καταναλωτής ευθύνεται έναντι του πωλητή μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό των αγαθών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι αναγκαίος λόγω της φύσης και των χαρακτηριστικών τους. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός της νόμιμης προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών, και εάν τα αγαθά έχουν υποτιμηθεί κατά τον προαναφερθέντα τρόπο εντός της προθεσμίας αυτής, ο πωλητής δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν τα αγαθά, αφαιρώντας μονομερώς ένα εύλογο ποσό από το τίμημα έναντι της απαίτησης του αγοραστή για πλήρη επιστροφή του τιμήματος αγοράς.

  5.6. Στις περιπτώσεις όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, ο πωλητής έχει επίσης το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς ανά πάσα στιγμή μέχρι ο αγοραστής να παραλάβει τα αγαθά. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής επιστρέφει στον αγοραστή το τίμημα αγοράς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χωρίς καμία καθυστέρηση, με μετρητά στον λογαριασμό που έχει υποδείξει ο αγοραστής.

  5.7. Εάν στον αγοραστή δοθεί δώρο μαζί με τα αγαθά, η σύμβαση δώρου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή συνάπτεται με τον όρο ότι εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, η σύμβαση δώρου όσον αφορά το εν λόγω δώρο παύει να ισχύει και ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το δώρο στον πωλητή μαζί με τα αγαθά.

  5.8. Ο αγοραστής αναγνωρίζει επίσης ότι η μη παραλαβή των παραγγελθέντων αγαθών (αποστολή) δεν θεωρείται ως υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς. Η σύμβαση αγοράς πρέπει να ακυρωθεί ρητά.

 6. Μεταφορά και παράδοση αγαθών

  6.1. Σε περίπτωση που η μέθοδος μεταφοράς συμφωνηθεί κατόπιν ειδικού αιτήματος του Αγοραστή, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη μέθοδο μεταφοράς.

  6.2. Εάν ο πωλητής υποχρεούται βάσει της σύμβασης πώλησης να παραδώσει τα αγαθά στον τόπο που έχει υποδείξει ο αγοραστής στην παραγγελία, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση.

  6.3 Σε περίπτωση που για λόγους που οφείλονται στον αγοραστή είναι απαραίτητο να παραδοθούν τα αγαθά επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στην παραγγελία, ο αγοραστής θα καταβάλει τα έξοδα που σχετίζονται με την επανειλημμένη παράδοση των αγαθών ή τα έξοδα που σχετίζονται με διαφορετικό τρόπο παράδοσης.

  6.4. Κατά την παραλαβή των αγαθών από τον μεταφορέα, ο Αγοραστής οφείλει να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των αγαθών και σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων να ειδοποιήσει αμέσως τον μεταφορέα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συσκευασία είναι κατεστραμμένη, γεγονός που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένη διείσδυση στην αποστολή, ο Αγοραστής μπορεί να μην παραλάβει την αποστολή από τον μεταφορέα.

  6.5. Η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή είναι κατ' αρχήν δυνατή μόνο μετά την πλήρη εξόφληση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

  6.6 Περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων μπορούν να ρυθμίζονται από τους ειδικούς όρους παράδοσης του πωλητή, εφόσον εκδίδονται από τον πωλητή. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε παράγραφο Αποστολή και πληρωμές.

 7. Δικαιώματα από ελαττωματική εκτέλεση

  7.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τα δικαιώματα από ελαττωματική εκτέλεση διέπονται από τις σχετικές γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις (ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1914 έως 1925, 2099 έως 2117 και 2161 έως 2174 του Αστικού Κώδικα και του νόμου αριθ. 634/1992 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει).
  7.2. Ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα κατά την παραλαβή τους. Ειδικότερα, ο Πωλητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή ότι κατά το χρόνο που ο Αγοραστής αποδέχθηκε τα αγαθά:
  7.2.1. τα αγαθά έχουν τα χαρακτηριστικά που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών και, ελλείψει συμφωνίας, έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή που αναμένονται από τον αγοραστή ενόψει της φύσης των αγαθών και βάσει της διαφήμισης που διενεργήθηκε από αυτούς,
  7.2.2. τα αγαθά είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο ο πωλητής δηλώνει ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως αγαθά αυτού του είδους,
  7.2.3. τα εμπορεύματα είναι στην κατάλληλη ποσότητα, μέτρο ή βάρος, και
  7.2.4. τα εμπορεύματα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,
  7.2.5. τα εμπορεύματα συμμορφώνονται ως προς την ποιότητα ή την κατασκευή με το συμφωνηθέν δείγμα ή υπόδειγμα, εάν η ποιότητα ή η κατασκευή καθορίστηκε με αναφορά στο συμφωνηθέν δείγμα ή υπόδειγμα.
  7.3. Οι διατάξεις του άρθρου 7.2 των Όρων και Προϋποθέσεων δεν εφαρμόζονται σε εμπορεύματα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή στο ελάττωμα για το οποίο συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή, στη φθορά των εμπορευμάτων που προκαλείται από τη συνήθη χρήση τους, σε ελάττωμα στην περίπτωση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων που αντιστοιχεί στο επίπεδο χρήσης ή φθοράς που είχαν τα εμπορεύματα όταν παραλήφθηκαν από τον αγοραστή, ή εάν αυτό προκύπτει από τη φύση των εμπορευμάτων.

  7.4. Ο αγοραστής θα διεκδικεί τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττωματική εκτέλεση στην επαγγελματική διεύθυνση του πωλητή, όπου είναι δυνατή η αποδοχή της απαίτησης όσον αφορά το φάσμα των πωλούμενων αγαθών, ή στην έδρα ή στον τόπο της επιχείρησης.

  7.5 Εάν το ελάττωμα εκδηλωθεί εντός έξι μηνών από την παραλαβή, τα αγαθά θεωρούνται ότι ήταν ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Ο αγοραστής δικαιούται να διεκδικήσει το δικαίωμα για ένα ελάττωμα που εμφανίζεται σε καταναλωτικά αγαθά εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την παραλαβή.

  7.6. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα μπορούν να ρυθμίζονται από τη διαδικασία καταγγελιών του πωλητή. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τη διαδικασία καταγγελιών και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

 8. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

  8.1. Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών με την καταβολή ολόκληρης της τιμής αγοράς των αγαθών.

  8.2 Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες συμπεριφοράς σε σχέση με τον Αγοραστή κατά την έννοια του άρθρου 1826 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του Αστικού Κώδικα.

  8.3 Ο Πωλητής χειρίζεται τα παράπονα των καταναλωτών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@northedgeeurope.com . Ο Πωλητής αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της καταγγελίας του Αγοραστή.

  8.4. Αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς είναι η τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου - Επιθεώρηση της Περιφέρειας Pilsen και Karlovy Vary, με έδρα στη διεύθυνση Houškova 661, 326 00 Plzeň - Slovany, ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.coi.cz. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς.

  8.5. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών Τσεχίας, που βρίσκεται στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, διεύθυνση διαδικτύου: http://www.evropskyspotrebitel.cz, είναι το σημείο επαφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών).

  8.6. Ο Πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος να πωλεί αγαθά βάσει εμπορικής άδειας. Ο εμπορικός έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από την αρμόδια εμπορική αρχή. Η εποπτεία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ασκείται από την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου εποπτεύει, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τον νόμο αριθ. 634/1992 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.

 9. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  9.1 Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή:
  https://www.northedgeeurope.com/privacy-policy/

 10. Αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και αποθήκευση cookies

  10.1 Ο Αγοραστής συναινεί στην αποστολή πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή την επιχείρηση του Πωλητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή και επιπλέον συναινεί στην αποστολή εμπορικών επικοινωνιών από τον Πωλητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή.

  10.2. Ο Αγοραστής συμφωνεί με την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας αγοράς στον ιστότοπο και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πωλητή βάσει της Σύμβασης Αγοράς χωρίς την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή του Αγοραστή, ο Αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση.

 11. Παράδοση

  11.1 Η παράδοση μπορεί να γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή που έχει καθοριστεί στο λογαριασμό χρήστη του Αγοραστή ή που έχει καθοριστεί από τον Αγοραστή στην παραγγελία.

 12. Ηλεκτρονικό αρχείο πωλήσεων

  12.1 Σύμφωνα με τον νόμο περί αρχείων πωλήσεων, ο πωλητής υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη στον αγοραστή. Ταυτόχρονα, υποχρεούται να καταχωρίσει τις εισπραχθείσες πωλήσεις στον διαχειριστή της φορολογικής διοίκησης ηλεκτρονικά- σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, το αργότερο εντός 48 ωρών.

 13. Τελικές διατάξεις

  13.1. Εάν η σχέση που δημιουργείται με τη σύμβαση αγοράς περιέχει διεθνές (αλλοδαπό) στοιχείο, τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το τσεχικό δίκαιο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή βάσει της γενικά δεσμευτικής νομοθεσίας.

  13.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη ή αναποτελεσματική, η άκυρη διάταξη αντικαθίσταται από διάταξη της οποίας το νόημα είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην άκυρη διάταξη. Η ακυρότητα ή η αναποτελεσματικότητα μιας διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων.

  13.3. Η Σύμβαση Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.


  Στο Πίλσεν την 1.3. 2021