Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti NOVADIS group sro sa sjedištem na adresi Plovarni 478/1, Pilsen 30100 Češka republika, identifikacijski broj: 10684191, registrirano u trgovačkom registru koji se vodi kod Regionalnog suda u Pilsenu, Odjel C, umetak 40490 za prodaju robe putem internetska trgovina koja se nalazi na http://www.northedgeeurope.com.

 

 1. Uvodne odredbe

  1.1 Ovi Uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "Uvjeti poslovanja") tvrtke NOVADIS group sro sa sjedištem na adresi Plovární 478/1, Plzeň 30100, matični broj: 10684191, upisane u trgovački registar koji se vodi na Regionalni sud u Plzeňu, odjeljak C, umetak 40490 (u daljnjem tekstu "Prodavatelj"), regulira u skladu s odredbama odjeljka 1751(1) Zakona br. 89/2012 Coll, Građanski zakonik (u daljnjem tekstu "Građanski Kodeks"), međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u svezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu "Ugovor o kupoprodaji") sklopljenog između Prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu " Kupac") putem internetske trgovine Prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja Prodavatelj na web stranici koja se nalazi na http://www.northedgeeurope.com (u daljnjem tekstu "web stranica"), putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine" ).

  1.2 Uvjeti i odredbe ne vrijede ako je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja djeluje u okviru naručivanja robe u okviru svog poslovanja ili u okviru svog samostalno obavljanje svoje profesije.

  1.3 Odredbe koje odstupaju od odredbi i uvjeta mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupanja u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama uvjeta.

  1.4 Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na engleskom jeziku. Kupoprodajni ugovor i Opći uvjeti sastavljeni su na engleskom jeziku.

  1.5 Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta. Ova odredba neće utjecati na prava i obveze nastale tijekom razdoblja na snazi ​​prethodne verzije Uvjeta i odredbi.

   

 2. Korisnički račun

  2.1 Na temelju kupčeve registracije na web stranici, Kupac može pristupiti svom korisničkom sučelju. Sa svog korisničkog sučelja Kupac može naručiti robu (u daljnjem tekstu „korisnički račun“). Ako web sučelje trgovine to dopušta, Kupac može naručiti robu i bez registracije izravno s web sučelja trgovine.

  2.2 Prilikom registracije na web stranici i prilikom naručivanja robe, Kupac je dužan dati sve podatke točne i istinite. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na Korisničkom računu kad god se oni promijene. Podatke koje je Kupac naveo u korisničkom računu i prilikom naručivanja robe Prodavatelj će smatrati točnima.

  2.3 Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu.

  2.4 Kupac nema pravo trećim osobama dopustiti korištenje korisničkog računa.

  2.5 Prodavatelj može otkazati ili suspendirati korisnički račun, posebno ako Kupac prekrši svoje obveze prema Ugovoru o kupoprodaji (uključujući Uvjete i odredbe) ili ako Kupac zahtijeva znakove ponašanja u suprotnosti s primjenjivim zakonima Češke Republike ili dobrim moralom .

  2.6 Kupac potvrđuje da korisnički račun možda neće biti dostupan kontinuirano, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme Prodavatelja ili potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme trećih strana.

   

 3. Sklapanje kupoprodajnog ugovora

  3.1 Sve prezentacije robe postavljene na web sučelju trgovine su informativne prirode i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom. Odjeljak 1732(2) Građanskog zakonika neće se primjenjivati.

  3.2 Web sučelje trgovine sadržavat će informacije o robi, uključujući cijene pojedinačne robe i troškove povrata robe ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Cijene robe uključuju porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene robe važe sve dok su prikazane na web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor prema pojedinačno dogovorenim uvjetima.

  3.3 Web sučelje trgovine također sadrži informacije o troškovima pakiranja i dostave robe. Informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe navedene u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Republike Češke i Slovačke.

  3.4 Za naručivanje robe, Kupac mora ispuniti obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Narudžbenica sadrži osobito podatke o:
  3.4.1. naručenu robu (naručenu robu kupac "ubacuje" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
  3.4.2. način plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatke o potrebnom načinu dostave naručene robe i
  3.4.3. informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom "Narudžba").
  3.5 Prije slanja Narudžbe Prodavatelju, Kupcu će biti dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je Kupac unio u Narudžbu, uključujući u pogledu sposobnosti Kupca da otkrije i ispravi pogreške koje proizlaze iz podataka unesenih u Narudžbu. Kupac šalje narudžbu Prodavatelju klikom na gumb "Pošalji narudžbu". Podatke navedene u narudžbi Prodavatelj smatra točnima. Prodavatelj će kupcu potvrditi primitak narudžbe odmah po primitku elektroničkom poštom na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili narudžbi (u daljnjem tekstu: e-mail adresa kupca).

  3.6 Ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, iznos kupoprodajne cijene, procijenjeni troškovi dostave), Prodavatelj uvijek ima pravo tražiti od Kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).

  3.7 Ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca uspostavlja se dostavom prihvaćanja narudžbe (prihvat), koju Prodavatelj šalje Kupcu elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte Kupca.

  3.8 Kupac je suglasan s korištenjem daljinskih sredstava komunikacije pri sklapanju kupoprodajnog ugovora. Troškove koje Kupac ima korištenjem daljinskih komunikacijskih sredstava u vezi sa sklapanjem Kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi sam Kupac i ne razlikuju se od osnovne cijene.

 4. Cijena robe i uvjeti plaćanja

  4.1 Kupac može Prodavatelju platiti cijenu Robe i sve troškove povezane s isporukom Robe prema Ugovoru o kupoprodaji na sljedeće načine:

  pouzećem na mjestu koje je Kupac naveo u narudžbi
  bezgotovinski prijenosom kreditnom karticom na račun Prodavatelja
  4.2 Uz kupoprodajnu cijenu, Kupac je dužan platiti Prodavatelju i troškove vezane uz pakiranje i dostavu robe u dogovorenom iznosu. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.

  4.3 Prodavatelj ne zahtijeva depozit ili bilo koje drugo slično plaćanje od Kupca. Ovo ne dovodi u pitanje odredbe članka 4.6. Uvjeta poslovanja u vezi s obvezom plaćanja kupoprodajne cijene robe unaprijed.

  4.4 U slučaju plaćanja u gotovini ili u slučaju plaćanja pouzećem, kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kupoprodajna cijena dospijeva u roku od 24 sata od sklapanja kupoprodajnog ugovora.

  4.5 U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe zajedno s promjenjivim simbolom plaćanja (tj. brojem narudžbe). U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca za plaćanje kupoprodajne cijene ispunjena je u trenutku knjiženja predmetnog iznosa na račun prodavatelja.

  4.6 Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju da nema dodatne potvrde narudžbe od strane Kupca (članak 3.6), zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene prije nego što se roba pošalje Kupcu. Odjeljak 2119 (1) Građanskog zakonika se ne primjenjuje.

  4.7 Bilo koji popusti na cijenu robe koje Prodavatelj odobrava Kupcu ne mogu se kombinirati.

  4.8 Ako je to uobičajeno u poslovanju ili ako je to određeno općeobvezujućim zakonskim propisima, Prodavatelj će Kupcu izdati poreznu ispravu – račun za izvršena plaćanja temeljem Ugovora o kupoprodaji. Prodavatelj nije obveznik poreza na dodanu vrijednost.

  4.9. Broj bankovnog računa tvrtke IBAN CZ2555000000003675668002 + SWIFT RZBCCZPP

 5. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

  5.1. Kupac potvrđuje da prema odredbama odjeljka 1837 Građanskog zakonika, kupoprodajni ugovor za isporuku robe koja je izmijenjena prema željama Kupca ili za osobu Kupca, ugovor o prodaji za isporuku kvarljive robe , kao i robu, iz ugovora o isporuci robe koja je nakon isporuke nepovratno pomiješana s drugom robom, iz ugovora o isporuci robe u zatvorenoj ambalaži koju je potrošač izvadio iz ambalaže i koja se ne može vratiti za higijenskih razloga, te iz ugovora o isporuci zvučnog ili vizualnog zapisa ili računalnog programa ako je potrošač oštetio originalno pakiranje.

  5.2 Osim u slučaju navedenom u članku 5.1 ili bilo kojem drugom slučaju u kojem se kupoprodajni ugovor ne može povući, kupac ima pravo povući se iz kupoprodajnog ugovora u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe u skladu s odredbe članka 1829. stavka 1. Građanskog zakonika, pod uvjetom da ako je predmet kupoprodajnog ugovora više vrsta robe ili isporuka više dijelova, ovaj rok počinje teći od datuma primitka zadnje isporuke robe. Za upute o tome kako postupiti s odustajanjem od kupoprodajnog ugovora, potrošač može pogledati sljedeću poveznicu:https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

  5.3... U slučaju povlačenja iz kupoprodajnog ugovora u skladu s člankom 5.2 Uvjeta i odredbi, kupoprodajni ugovor će se otkazati od samog početka. Robu je potrebno vratiti Prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dana odustajanja od ugovora. Ako Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Kupac će snositi troškove povrata robe Prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem.

  5.4 U slučaju povlačenja iz Ugovora u skladu s člankom 5.2 Uvjeta i odredbi, Prodavatelj će vratiti sredstva primljena od Kupca u roku od četrnaest (14) dana od Kupčevog povlačenja iz Ugovora na isti način na koji je Prodavatelj primio ih od Kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac osigurao već nakon povrata robe od strane kupca ili na drugi način, pod uvjetom da je kupac suglasan i da nema dodatnih troškova za kupca. Ukoliko kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što mu kupac vrati robu.


  5.5 Potrošač je odgovoran prodavatelju samo za bilo kakvo smanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz rukovanja robom na način drugačiji od onog koji je nužan s obzirom na njihovu prirodu i karakteristike. Ako potrošač želi iskoristiti pravo na odustanak od ugovora u zakonskom roku od četrnaest dana, a roba je u tom roku amortizirana na gore navedeni način, prodavatelj ima pravo zahtijevati naknadu štete na robi do jednostrano oduzimanje razumnog iznosa od cijene uz zahtjev kupca za potpuni povrat kupoprodajne cijene.

  5.6 U slučajevima kada Kupac ima pravo povući se iz Kupoprodajnog ugovora u skladu s odredbama Odjeljka 1829 (1) Građanskog zakonika, Prodavatelj također ima pravo povući se iz Kupoprodajnog ugovora u bilo kojem trenutku dok Kupac ne preuzme isporuka robe. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bez ikakvog odgađanja, u gotovini na račun koji odredi kupac.

  5.7 Ako se kupcu zajedno s robom daje i dar, darovni ugovor između prodavatelja i kupca je sklopljen uz uvjet da ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor u odnosu na takav dar prestaje važiti. stupa na snagu i Kupac je dužan poklon vratiti Prodavatelju zajedno s robom.

  5.8 Kupac nadalje potvrđuje da se nepoduzimanje naručene robe (pošiljke) neće smatrati povlačenjem iz Ugovora o kupoprodaji. Kupoprodajni ugovor mora biti izričito raskinut.

 6. Prijevoz i dostava robe

  6.1 U slučaju da je način prijevoza dogovoren na poseban zahtjev Kupca, Kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.

  6.2 Ako se prodavatelj prema kupoprodajnom ugovoru obvezuje isporučiti robu na mjesto koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu isporukom.

  6.3 U slučaju da je iz razloga na strani Kupca potrebno isporučiti robu opetovano ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, Kupac će platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe ili troškove povezane s drugačiji način dostave.

  6.4 Po primitku robe od prijevoznika, Kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe iu slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju da se utvrdi oštećenje pakiranja koje ukazuje na neovlašteni upad u pošiljku, Kupac ne može preuzeti pošiljku od prijevoznika.

  6.5 Prihvaćanje robe od strane kupca u načelu je moguće tek nakon pune uplate, osim ako nije drugačije dogovoreno.

  6.6 Daljnja prava i obveze strana u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke Prodavatelja, ako ih je Prodavatelj izdao. Za više informacija pogledajte odjeljak Dostava i plaćanja.

 7. Prava od neispravne izvedbe

  7.1 Prava i obveze ugovornih strana u pogledu prava na manjkavu izvedbu uređena su odgovarajućim opće obvezujućim pravnim propisima (osobito odredbama odjeljaka 1914 do 1925, odjeljaka 2099 do 2117 i odjeljaka 2161 do 2174 Građanskog zakonika i Zakon br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama).
  7.2 Prodavatelj je odgovoran Kupcu da je roba bez nedostataka nakon primitka. Konkretno, Prodavatelj je odgovoran Kupcu da u trenutku kada je Kupac prihvatio robu:
  7.2.1. roba ima karakteristike dogovorene između stranaka i, u nedostatku dogovora, ima karakteristike koje je opisao prodavač ili proizvođač ili očekivao kupac s obzirom na prirodu robe i na temelju provedenog oglašavanja od njih,
  7.2.2. roba odgovara namjeni za koju prodavatelj navodi da će se koristiti ili za koju se roba te vrste obično koristi,
  7.2.3. roba je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini; i
  7.2.4. roba je u skladu sa zahtjevima zakonodavstva,
  7.2.5. roba u kvaliteti ili izradi odgovara dogovorenom uzorku ili uzorku ako je kvaliteta ili izrada utvrđena prema dogovorenom uzorku ili primjerku.
  7.3 Odredbe navedene u članku 7.2 Uvjeta i odredbi ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni na nedostatak za koji je dogovorena niža cijena, na habanje robe uzrokovano njezinom normalnom uporabom, na nedostatak u slučaju rabljene robe koja odgovara stupnju uporabe ili istrošenosti koju je roba imala kada je kupac preuzeo ili ako to proizlazi iz prirode robe.

  7.4 Kupac će svoja prava iz neispravne izvedbe ostvariti na poslovnoj adresi Prodavatelja na kojoj je moguć prihvat reklamacije s obzirom na asortiman prodane robe, odnosno u sjedištu ili mjestu poslovanja.

  7.5 Ako se nedostatak očituje u roku od šest mjeseci od primitka, roba će se smatrati neispravnom po primitku. Kupac ima pravo potraživati ​​pravo na nedostatak koji se pojavi na robi široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka.

  7.6 Ostala prava i obveze stranaka u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati postupkom reklamacije prodavatelja. Potrošač može pronaći Reklamacijski postupak i informacije o postupanju s prigovorom na sljedećoj poveznici: https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

 8. Ostala prava i obveze stranaka

  8.1 Kupac stječe vlasništvo nad Robom nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene Robe.

  8.2 Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na Kupca u smislu Odjeljka 1826(1)(e) Građanskog zakonika.

  8.3 Prodavatelj će pritužbe potrošača rješavati putem elektroničke adrese info@northedgeeurope.com. Prodavatelj će obavijesti o postupanju po prigovoru Kupca poslati na elektroničku adresu Kupca.

  8.4 Češka trgovačka inspekcija - Inspektorat regije Pilsen i Karlovy Vary, sa sjedištem na adresi Houškova 661, 326 00 Plzeň - Slovany, internetska adresa: http://www.coi.cz, nadležna je za izvan- sudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora. Platforma za online rješavanje sporova koja se nalazi na http://ec.europa.eu/consumers/odr može se koristiti za rješavanje sporova između Prodavatelja i Kupca temeljem Kupoprodajnog ugovora.

  8.5 Europski potrošački centar Češka, koji se nalazi na adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka prema Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o internetskom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o internetskom rješavanju potrošačkih sporova).

  8.6 Prodavatelj je ovlašten prodavati robu na temelju trgovačke dozvole. Kontrolu prometa u okviru svoje nadležnosti provodi nadležno tijelo za trgovinu. Nadzor nad zaštitom osobnih podataka provodi Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovačka inspekcija nadzire, između ostalog, usklađenost sa Zakonom br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama.

   

 9. Zaštita osobnih podataka
  9.1 Primjenjuju se sljedeći uvjeti i odredbe za zaštitu osobnih podataka Kupca:
  https://www.northedgeeurope.com/privacy-policy/

 10. Slanje komercijalnih poruka i pohranjivanje kolačića

  10.1 Kupac pristaje na slanje informacija koje se odnose na robu, usluge ili poslovanje prodavatelja na elektroničku adresu kupca i nadalje pristaje na slanje komercijalnih komunikacija od strane prodavatelja na elektroničku adresu kupca.

  10.2 Kupac je suglasan s pohranjivanjem kolačića na svom računalu. U slučaju da se na web stranici može obaviti kupnja i ispuniti obveze Prodavatelja iz Ugovora o kupoprodaji bez pohranjivanja kolačića na računalo Kupca, Kupac može u svakom trenutku opozvati suglasnost iz prethodne rečenice.

   

 11. Dostava

  11.1 Kupcu se može dostaviti na elektroničku adresu Kupca navedenu u korisničkom računu Kupca ili koju je Kupac naveo u Narudžbi.

   

 12. Elektronička evidencija prodaje

  12.1 Prema Zakonu o evidenciji prodaje, prodavatelj je dužan kupcu izdati račun. Istodobno, dužan je zaprimljenu prodaju prijaviti poreznom upravitelju putem interneta; u slučaju tehničkog kvara, najkasnije u roku od 48 sati.

   

 13. Završne odredbe

  13.1 Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, stranke su suglasne da će odnos biti uređen češkim pravom. Ovo ne dovodi u pitanje prava potrošača prema opće obvezujućem zakonodavstvu.

  13.2 Ako bilo koja odredba Uvjeta i odredbi jest ili postane nevažeća ili neučinkovita, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi. Ništavost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

  13.3 Kupoprodajni ugovor, uključujući Uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.


  U Pilsenu je 1.3. 2021