Zasady i warunki

Regulamin spółki NOVADIS group s.r.o. z siedzibą w Plovarni 478/1, Pilzno 30100 Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 10684191, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pilźnie, sekcja C, wkładka 40490 w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.northedgeeurope.com.

 1. Postanowienia wstępne

  1.1 Niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej "Warunkami handlowymi") spółki NOVADIS group s.r.o. z siedzibą pod adresem Plovární 478/1, Pilzno 30100, numer identyfikacyjny: 10684191, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pilźnie, sekcja C, Insert40490 (zwanej dalej "Sprzedawcą"), regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Coll, Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej między Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem http://www.northedgeeurope.com (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym sklepu").

  1.2 Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli osoba, która zamierza nabyć towary od Sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która działa w ramach zamawiania towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu.

  1.3 Postanowienia odbiegające od warunków mogą zostać uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

  1.4 Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna może zostać zawarta w języku angielskim. Umowa kupna i Regulamin zostały sporządzone w języku angielskim.

  1.5 Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Postanowienie to nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 2. Konto użytkownika

  2.1 Na podstawie rejestracji dokonanej przez Kupującego w Witrynie, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

  2.2 Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na Koncie Użytkownika za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. Informacje podane przez Kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

  2.3 Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

  2.4 Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

  2.5 Sprzedający może anulować lub zawiesić konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna-sprzedaży (w tym Regulaminu) lub jeśli Kupujący wymaga oznak postępowania sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej lub dobrymi obyczajami.

  2.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

  3.1 Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Paragraf 1732(2) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

  3.2 Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

  3.3 Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienione w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.

  3.4 W celu zamówienia towarów Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:
  3.4.1. zamawianych towarach (zamawiane towary są "wkładane" przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),
  3.4.2. sposobie zapłaty ceny zakupu towarów, szczegółach dotyczących wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz
  3.4.3. informacji o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie "Zamówieniem").
  3.5 Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów wynikających z danych wprowadzonych do Zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej jako "adres e-mail Kupującego").

  3.6 W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

  3.7 Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

  3.8 Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący we własnym zakresie i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

 4. Cena towarów i warunki płatności

  4.1 Kupujący może zapłacić Sprzedającemu cenę Towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towarów na podstawie Umowy kupna w następujący sposób:

  gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu
  bezgotówkowo przelewem z karty kredytowej na konto Sprzedającego
  4.2 Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

  4.3 Sprzedający nie wymaga od Kupującego depozytu ani żadnej innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

  4.4 W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna przy odbiorze towarów. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest wymagalna w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy kupna.

  4.5 W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności (tj. numerem zamówienia). W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

  4.6 Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towarów do Kupującego. Paragraf 2119 (1) Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.

  4.7 Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

  4.8 Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

  4.9. Numer rachunku bankowego spółki IBAN CZ2555000000003675668002 + SWIFT RZBCCZPP

 5. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

  5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży na dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla osoby Kupującego, umowa sprzedaży na dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, z umowy na dostawę towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie, z umowy o dostawę towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz z umowy o dostawę nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli konsument uszkodził oryginalne opakowanie.

  5.2 O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Aby uzyskać instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy kupna, konsument może skorzystać z następującego linku:https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

  5.3.... W przypadku odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków, Umowa kupna zostaje anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Kupna, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towarów Sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter.

  5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 5.2 Warunków Sprzedający zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od Umowy w taki sam sposób, w jaki Sprzedający otrzymał je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towarów przez Kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem, że Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towary.


  5.5 Konsument ponosi odpowiedzialność wobec sprzedającego wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny ze względu na ich charakter i właściwości. Jeśli konsument zechce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie czternastu dni i jeśli w tym okresie wartość towarów została obniżona w wyżej wymieniony sposób, sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania za uszkodzenie towarów poprzez jednostronne potrącenie rozsądnej kwoty z ceny wbrew roszczeniu kupującego o pełny zwrot ceny zakupu.

  5.6 W przypadkach, w których Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) Kodeksu cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w dowolnym momencie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, gotówką na konto wskazane przez Kupującego.

  5.7 W przypadku wręczenia Kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa darowizny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, umowa darowizny w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentu Sprzedającemu wraz z towarem.

  5.8 Kupujący przyjmuje ponadto do wiadomości, że nieodebranie zamówionych towarów (przesyłki) nie będzie uważane za odstąpienie od Umowy kupna. Umowa kupna musi zostać wyraźnie anulowana.

 6. Transport i dostawa towarów

  6.1 W przypadku uzgodnienia sposobu transportu na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

  6.2 Jeśli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy sprzedaży do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów przy dostawie.

  6.3 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towarów wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący pokryje koszty związane z powtórną dostawą towarów lub koszty związane z innym sposobem dostawy.

  6.4 Po otrzymaniu towarów od przewoźnika, Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

  6.5 Przyjęcie towaru przez kupującego jest zasadniczo możliwe dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

  6.6 Dalsze prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedającego, jeśli zostały one przez niego wydane. Więcej informacji można znaleźć w paragrafie Wysyłka i płatności.

 7. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

  7.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw z tytułu wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 i §§ 2161-2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami).
  7.2 Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w momencie jego otrzymania. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że w momencie przyjęcia towaru przez Kupującego:
  7.2.1. towary posiadają cechy uzgodnione pomiędzy stronami, a w przypadku braku uzgodnienia, posiadają cechy opisane przez sprzedającego lub producenta lub oczekiwane przez kupującego z uwagi na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
  7.2.2. towary nadają się do celu, do którego według sprzedającego mają być używane lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
  7.2.3. towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wagi; oraz
  7.2.4. towary są zgodne z wymogami przepisów prawa,
  7.2.5. towary są zgodne pod względem jakości lub wykonania z uzgodnioną próbką lub wzorem, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzoru.
  7.3 Postanowienia określone w art. 7.2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, do wady w przypadku towarów używanych odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

  7.4 Kupujący będzie dochodził praw wynikających z wadliwego świadczenia pod adresem siedziby Sprzedającego, pod którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w odniesieniu do sprzedanego asortymentu towarów, lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

  7.5 Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towary uznaje się za wadliwe w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wady, która wystąpiła w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania.

  7.6 Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez procedurę reklamacyjną sprzedawcy. Konsument może znaleźć Procedurę Reklamacji oraz informacje o tym, jak postępować ze skargą pod następującym linkiem: https://www.northedgeeurope.com/claims-and-returns/

 8. Inne prawa i obowiązki stron

  8.1 Kupujący nabywa własność Towarów z chwilą zapłaty pełnej ceny zakupu Towarów.

  8.2 Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Kupującego w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

  8.3 Sprzedawca rozpatruje reklamacje Konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego info@northedgeeurope.com . Sprzedający prześle informacje o rozpatrzeniu reklamacji Kupującego na adres elektroniczny Kupującego.

  8.4 Właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży jest Czeska Inspekcja Handlowa - Inspektorat Kraju Pilzneńskiego i Karlowarskiego, z siedzibą pod adresem Houškova 661, 326 00 Pilzno - Slovany, adres internetowy: http://www.coi.cz. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Kupującym wynikających z Umowy kupna.

  8.5 Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

  8.6 Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie koncesji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

 9. Ochrona danych osobowych
  9.1 Obowiązują następujące warunki ochrony danych osobowych Kupującego:
  https://www.northedgeeurope.com/privacy-policy/

 10. Wysyłanie informacji handlowych i przechowywanie plików cookie

  10.1 Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres elektroniczny informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedającego na jego adres elektroniczny informacji handlowych.

  10.2 Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na jego komputerze. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej, a zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy kupna mogą zostać wypełnione bez przechowywania plików cookie na komputerze Kupującego, Kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu.

 11. Dostawa

  11.1 Przesyłki mogą być dostarczane Kupującemu na adres elektroniczny podany na koncie użytkownika Kupującego lub podany przez Kupującego w Zamówieniu.

 12. Elektroniczny rejestr sprzedaży

  12.1 Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany wydać kupującemu paragon. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 13. Postanowienia końcowe

  13.1 Jeżeli stosunek ustanowiony Umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten będzie podlegał prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

  13.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

  13.3 Umowa kupna, w tym Warunki, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.


  W Pilznie w dniu 1.3.2021 r.